Nabór wniosków na szkolenia indywidualne - POWER

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj. informuje, że w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko- drezdeneckim (I)" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój,

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, prowadzony jest nabór:
- wniosków na szkolenia indywidualne dla 53 osób bezrobotnych z deklaracją dalszego zatrudnienia bezpośrednio po zakończonym szkoleniu na nieprzerwany okres: co najmniej trzech pełnych miesięcy w wymiarze minimum ¼ etatu (w przypadku zawarcia umowy o pracę) lub minimum trzech pełnych miesięcy i wartość zawartej umowy równa lub wyższa trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło).

W ramach szkolenia finansowane są: koszty szkolenia, koszty niezbędnych badań lekarskich zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania szkolenia oraz wypłacane jest stypendium za okres trwania szkolenia.

Grupę docelową projektu stanowią osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Strzelcach Kraj.jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu(tzw.„Młodzież NEET") zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach powyższej kategorii z uwagi na konieczność spełnienia przez tut. Urząd wskaźników założonych we wniosku o dofinansowanie projektu, priorytetowo do odbycia szkolenia kierowane będą osoby długotrwale bezrobotne z kategorii NEET oraz osoby o niskich kwalifikacjach.

Szczegółowych informacji udzielają Specjaliści ds. rozwoju zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Kraj. Al. Wolności 39 66-500 Strzelca Kraj. pokój nr 13 (parter), tel. (95) 763 72 25, tel. kom. 508 292 515 oraz pracownicy pełniący funkcję - Doradcy klienta.

Share

REKLAMA

REKLAMA