Strzelce: Stypendium szkolne na rok szkolny 2015/2016 - informacje

Tylko do 15 września możemy składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Krajeńskie.

Nowe wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2015/2016 należy składać do dnia 15.09.2015 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Strzelcach Kraj. Aleja Piastów 13, do pracowników socjalnych z poszczególnych rejonów. Pamiętajmy, że stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom realizującym roczne przygotowanie przedszkolne tj. klasa „0" oraz studentom.

Komu przysługuje stypendium

Dochód netto na członka rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (sierpień/2015) nie może przekroczyć 456,00 zł.

O pomoc materialną o charakterze socjalnym mogą ubiegać się:

1. Uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

2. Wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

3. Uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

 

Share

REKLAMA

REKLAMA