Nowa forma wsparcia dotycząca osób bezrobotnych do 30 roku życia.

Od 1 stycznia 2016 roku, w wyniku nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1814) w urzędach pracy dostępna będzie nowa forma wsparcia polegająca na refundacji przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia,

nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Wysokość refundacji nie będzie mogła przekraczać kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Pracodawcy/ przedsiębiorcy chcący skorzystać ze wsparcia zobowiązani będą zatrudnić skierowane osoby bezrobotne w pełnym wymiarze czasu pracy nie tylko przez okres wskazanych 12 miesięcy refundacji, ale również przez kolejne 12 miesięcy po jej zakończeniu. Niewywiązanie się z obowiązków skutkować będzie koniecznością zwrotu uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc, w ciągu 30 dni od daty otrzymania wezwania.
Refundacja nie przysługuje pracodawcom, u których w okresie ostatnich 6 miesięcy przed złożeniem wniosku nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Refundacja kosztów części wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne jest udzielana zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

źródło: pup.strzelcek.pl

Share

REKLAMA

REKLAMA