Waloryzacja emerytur i rent oraz wypłata jednorazowego dodatku

Od 1 marca 2016 r. ZUS rozpocznie waloryzację świadczeń emerytalno – rentowych oraz wypłatę jednorazowego dodatku pieniężnego. ZUS dokona waloryzacji emerytur i rent przyznanych przed 01.03.2016 r. przy zastosowaniu wskaźnika 100,24%.

Dla świadczeń wstrzymanych, waloryzacja zostanie przeprowadzona  z chwilą podjęcia jego wypłaty.

Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru,  w wysokości przysługującej w dniu 29.02.2016r., przez wskaźnik waloryzacji.

Jednorazowy dodatek dla świadczeniobiorców w 2016 r. przysługuje osobom, które:

  • na dzień 29 lutego 2016 r. mają ustalone prawo do świadczeń (m.in. emerytura, renta, świadczenie lub zasiłek przedemerytalny, emerytura pomostowa i inne);

  • suma otrzymywanych świadczeń nie przekracza 2000 zł miesięcznie.

Wysokość dodatku zależy od wysokości świadczenia lub sumy wszystkich wypłacanych na dzień 29.02.2016 r. świadczeń:

Wysokość jednorazowego dodatku

Wysokość otrzymywanych świadczeń przez osobę uprawnioną

400 zł

poniżej 900 zł

300 zł

powyżej 900 zł, nie więcej niż 1100 zł

200 zł

powyżej 1100 zł, nie więcej niż 1500 zł

50 zł

powyżej 1500 zł, nie więcej niż 2000 zł

Kwota jednorazowego dodatku pieniężnego jest kwotą netto (do wypłaty). Jest ona zwolniona z podatku i nie stanowi podstawy do wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Od dodatku nie dokonuje się także potrąceń i egzekucji.

Dodatek zostanie wypłacony wraz ze świadczeniem za marzec 2016 r. Jeżeli wypłata świadczenia jest wstrzymana, jednorazowy dodatek zostanie wypłacony z chwilą podjęcia świadczenia.

Zarówno waloryzacja świadczeń, jak również naliczenie i wypłata jednorazowego dodatku pieniężnego będą przeprowadzone „z urzędu”, co oznacza, że świadczeniobiorcy  nie składają żadnych wniosków. Osoby uprawnione otrzymają z ZUS stosowne decyzje.

Jednocześnie prosimy naszych klientów o zachowanie ostrożności. Uwaga na oszustów, którzy wykorzystują każdą okazję, by wyłudzić pieniądze bądź dane osobowe.

Monika Tomiczek
Rzecznik prasowy
O/ZUS w Gorzowie Wlkp.
foto: Shutterstock

 

Share

REKLAMA

REKLAMA